วีซ่าจีน (China Visa)

รับทำวีซ่าจีน

สถานที่ยื่นขอวีซ่าจีน

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน

 • 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น5 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม 10400
  โทร: 02-207-5888, 02-207-5999 (งดรับโทรศัพท์ ชั่วคราว)
  Web: www.visaforchina.cn
 • เวลา: จันทร์ อังคาร พฤหัส และศุกร์ (หยุดวันพุธและวันหยุดราชการ)
 • ยื่นคำร้อง: ตามเวลาที่ได้นัดหมายไว้
 • รับวีซ่า: ตามวันเวลาที่ระบุไว้ในใบรับผลวีซ่า

ติดต่อสถานทูต

สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ประจำประเทศไทย

57 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 02-245-7044 Email: chinaemb_th@mfa.gov.cn
Web: th.china-embassy.org

รับทำวีซ่าจีน (China Visa)

Visatogoasia วีซ่าทูโกเอเชีย ให้คำปรึกษาวีซ่าจีน รับทำวีซ่าจีน ขอวีซ่าจีน ประเภทวีซ่าจีนและ ขั้นตอนการทำ และเอกสารในการยื่นมีดังนี้..

วีซ่าจีน (China Visa)​

วีซ่าจีน คือ เอกสารใบอนุญาตที่เจ้าพนักงานได้ออกให้แก่คนต่างชาติทีได้เดินทางเข้าออกประเทศจีนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเเละกฎระเบียบของประเทศจีน เจ้าพนักงานจะตรวจสอบคนต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ อาทิเช่น การระบุตัวตน วัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ  ประเภทการตรวจลงตรามีวีซ่าการทูต วีซ่าประเภทอัธยาศัยไมตรี วีซ่าสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นทางการ

สำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวไปยังประทศจีน เราสามารถยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ในประเทศไทย โดยสามารถยื่นวีซ่าดังนี้…
 1. แบบธรรมดา
 2. แบบเร่งด่วน

เอกสารยื่นขอวีซ่าจีน

 1. กรอก แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ก่อนทำการนัดหมาย
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 3. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 4. ใบจองที่พัก/โรงแรม
 5. หนังสือเชิญจากบริษัทหรือ หน่วยงานที่ประเทศจีน พร้อมลายเซ็นและตราประทับ (ต้องใส่ข้อมูลที่ติดต่อได้ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ ของผู้ที่เซ็นจดหมายเชิญด้วย) สำหรับเจ้าของธุรกิจ ให้นำใบจดทะเบียนการค้ามาด้วย (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
 6. หนังสือรับรองการทำงานระบุ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
 7. รูปสี พื้นหลังสีขาว ไม่มีขอบ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 48 x 33มม กว้างส่วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม., ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. หน้าตรง เปิดหู ไม่หลับตา พิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น จำนวน 2 ใบ ในการยื่นวีซ่าทุกประเภท (ให้ใช้คลิปหนีบมา ข้างหลังพาสปอร์ต อย่าให้รูปเป็นรอยเด็ดขาด)

หมายเหตุ : เสื้อสุภาพไม่โป๊เปลือย ห้ามใส่เสื้อสีขาว เพราะฉากหลังสีขาวแล้ว ห้ามใส่แว่น และ/หรือ เครื่องประดับ ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ทุกประเภท ต้องเห็นใบหูชัดเจน ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องแบบถ่ายรูป เช่น เครื่องแบบทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เป็นต้น

เอกสารยื่นขอวีซ่าจีน สำหรับคนไทย

 1. หนังสือเดินทาง:  ต้องมีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่าง อีก 2 หน้าเป็นอย่างน้อย เล่มจริง
 2. รูปถ่ายติดฟอร์ม 2 รูป
 3. เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน หรือ ใบจองตัวเครื่องบิน
 4. ใบจองโรงแรม (หากมี ไม่มีไม่เป็นไรค่ะ)
 5. สำเนาบัตรประชาชน เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารขอยื่นวีซ่าจีน สำหรับชาวต่างชาติ

 • ขอวีซ่าในไทย ต้องมีWork permit  
 • เอกสารหลักฐานที่พำนักโดยชอบด้วยกฎหมาย ในไทย
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

สำหรับชาวช่างชาติที่ขอวีซ่าจีนได้แก่  อเมริกา แคนดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชาวยุโรป เป็นต้น

เด็กต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับพ่อ และ แม่

 1. สำเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย) เขียนชื่อภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อ พ่อ, แม่, ลูก
 2. สำเนาบัตรประชาชน (เด็ก)
 3.  สำเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก)
 4. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่
 6. หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น
 7. หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อื่น ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น

ตัวอย่างการถ่ายรูปขอยื่นวีซ่าจีน

ตัวอย่างรูปถ่ายขอยื่นวีซ่าจีน

กฎการใช้รูปถ่ายสำหรับยื่นขอวีซ่าประเทศจีน

ตามประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ผู้ที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าจีนจะต้องใช้รูปทำการยื่นคำร้อง  1 ใบ โดยรูปที่ใช้จะต้องสอดคล้องตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้ 

 1. รูปสี พื้นหลังสีขาว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 1. ขนาดของรูปถ่าย: 48มม.x33มม.,ความกว้างส่วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม., ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. ดังรูปตัวอย่าง
 1. รูปถ่ายจะต้องบ่งบอกรูปพรรณสันฐานของผู้ยื่นคำร้องได้อย่างชัดเจน ขณะถ่ายภาพ ต้องหน้าตรง เปิดหู ไม่หลับตา ไม่อ้าปาก หรือยิ้มเห็นฟัน ห้ามทำท่าทาง หรือมีสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้น ศีรษะเอียงซ้ายหรือขวาได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 องศา และ แหงนหน้าขึ้นลงได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 องศา
 1. รูปถ่ายต้องเห็นลักษณะหน้าตาได้อย่างชัดเจน โดยที่ศีรษะต้องอยู่ตรงกลางภาพ สามารถสวมแว่นตาได้ ยกเว้น แว่นตาที่มีกรอบหนา เลนส์สะท้อนแสง หรือแว่นตากันแดด สามารถสวมเครื่องประดับที่ศีรษะ ด้วยเหตุผลทางศาสนาเท่านั้น
 1. รูปถ่ายจะต้องไม่ขุ่นมัว ไม่ชำรุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบังใบหน้า สีของภาพต้องเป็นสีธรรมชาติ ไม่สว่าง หรือมืดจนเกินไป ต้องไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปต้องไม่บิดเบี้ยว หรือผิดปกติ
 1. พื้นหลังต้องเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น
 1. รูปถ่ายจะต้องพิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะต้องไม่มีสิ่งสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งสื้น

ประเภทของการยื่นวีซ่าจีน

C: เจ้าหน้าที่ของการรถไฟ สายการบิน และ ลูกเรือ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ระหว่าง ประเทศ บนเครื่องบิน บนเรือ และ การขนส่ง ทางอากาศ ตลอดจน ครอบครัวของ เจ้าหน้าที่ที่ติดตามไปด้วย รวมทั้ง พนักงานขับขี่ยานพาหนะ ที่ปฏิบัติ หน้าที่ขนส่ง ทางถนนระหว่างประเทศ

เอกสารหลัก:

 • หนังสือชี้แจงหรือหนังสือรับรองที่ออกโดยบริษัทการขนส่งต่างชาติ หรือหนังสือเชิญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศจีน

D: ชาวต่างชาติ ที่ได้รับอนุมัติ ให้มา ตั้งถิ่นฐานถาวร ในประเทศจีน

เอกสารหลัก:

 • แบบฟอร์มยืนยันการตั้งถิ่นพำนักถาวรสำหรับชาวต่างชาติ(the Confirmation Form for Foreigners Permanent Residence Status) ที่ออกโดยกระทรวงความมั่นคงของประเทศจีน(Ministry of Public Security) ทั้งฉบับจริงและสำเนา

F: ชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้าประเทศจีน เพื่อ แลกเปลี่ยน ความรู้ เยี่ยมเยือน ทางด้านวัฒนธรรม และ เทคโนโลยี หรือ ทำการวิจัย

เอกสารหลัก:

 • หนังสือเชิญที่ออกโดยองค์กร/หน่วยงานในประเทศจีน

G: ชาวต่างชาติ ที่ประสงค์เดิน ทางเข้า ประเทศ หรือ ภูมิภาค ที่สามโดย ผ่านประเทศจีน

เอกสารหลัก:

 • บัตรโดยสารเครื่องบิน/รถ/เรือแบบต่อเนื่อง โดยระบุวันที่เดินทางออกจากประเทศจีนไปยังภูมิภาคหรือประเทศที่สามเรียบร้อยแล้ว

J1: นักข่าว ต่างชาติประจำสำนักข่าวจีน ที่พำนัก ระยะยาวในประเทศจีน (พำนัก นานกว่า 180 วัน)

J2: นักข่าว ต่างชาติ ที่เดินทาง เข้าประเทศ จีน เพื่อทำข่าวระยะสั้น (พำนักไม่เกิน 180วัน)เอกสารหลัก: 

 • สำหรับวีซ่า J1 หนังสือชี้แจงเพื่อขอวีซ่าที่ออกโดย ฝ่ายข่าวของกระทรวงการต่างประเทศจีน และหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการจากสำนักข่าวหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครขอวีซ่า
 • สำหรับวีซ่า J2 หนังสือชี้แจงเพื่อขอวีซ่าที่ออกโดย ฝ่ายข่าวของกระทรวงการต่างประเทศจีน หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการอนุญาต และหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการจากสำนักข่าวหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครขอวีซ่า

หมายเหตุ: โปรดติดต่อขอขั้นตอนการดำเนินการขอเอกสารกับฝ่ายข่าวของสถานทูต/สถานกงสุลจีนล่วงหน้า

L: ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีน เพื่อการท่องเที่ยว

เอกสารหลัก:

 • เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และใบจองโรงแรม-ที่พัก กรณียื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบกลุ่ม กรุณายื่นเอกสาร หนังสือเชิญสำหรับวีซ่าแบบกลุ่ม (Invitation letter for Tourist Group) ที่ออกโดยบริษัท/หน่วยงานการท่องเที่ยวในประเทศจีนที่ได้รับการอนุญาต

M: ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีน เพื่อติดต่อ ธุรกิจการค้า ต้องมีใบรับรองการทำงาน จากบริษัทในไทยทุกกรณี โดยระบุรายละเอียด และ จุดประสงค์ที่จะไปให้ชัดเจน (ตำแหน่งงาน วันเดินทางไปกลับ)

เอกสารหลัก:

 • หนังสือเชิญที่ออกโดยบริษัท/หน่วยงานในประเทศจีน โดยต้องระบุข้อมูลผู้ติดต่อ และเบอร์มือถือของผู้ติดต่อ

Q1:สมาชิกครอบครัว (คู่สมรส บิดา-มารดา บุตร คู่สมรสของบุตร พี่-น้อง ปู่ย่าตายาย หลานปู่ย่า-ตายาย รวมทั้ง บิดา-มารดา ของคู่ สมรส )  ของ ประชาชน จีน และ สมาชิกครอบครัว (คู่สมรส บิดา-มารดา บุตร คู่สมรสของบุตร พี่-น้อง ปู่ย่าตายาย หลานของปู่ย่า-ตายาย รวมทั้ง บิดา-มารดา ของ คู่สม รส)  ของ ชาว ต่างชาติ ที่ได้ รับอนุมัติ ให้ตั้งถิ่นฐานถาวร ในประเทศจีน ที่ประสงค์ เดินทางเข้า ไปพำนักอยู่ใน ประเทศจีน เพื่ออยู่ร่วมกัน เป็นครอบครัว ตลอดจน ชาวต่างชาติ ที่ยื่นขอวีซ่า เข้าไป พำนักในประเทศจีน เนื่องจาก ได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้อุปการะ เด็ก

Q2: ญาติของชาวจีน ที่ประสงค์เดินทาง เข้าประเทศจีน ระยะสั้น (ไม่เกิน 180 วัน) เพื่อเยี่ยมญาติชาวจีน ที่พำนักอยู่ใน ประเทศ จีน และญาติของ ชาวต่างชาติ ที่ประสงค์ เดินทางเข้าไปเยี่ยมญาติ ชาวต่างชาติ ที่ได้รับอนุมัติ ให้ตั้งถิ่นฐานถาวร ที่ประเทศ จีน

เอกสารหลัก: Q1, Q2

 • หนังสือเชิญจากสมาชิกของครอบครัวที่เป็นชาวจีนหรือชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของประเทศจีน
 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้เชิญ
 • สำเนาบัตรประชาชนจีน สำหรับผู้เชิญชาวจีน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาบัตรอนุญาตถิ่นพำนักถาวร (Permanent Residence ID Card) สำหรับผู้เชิญชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของประเทศจีน

R: บุคลากรต่างชาติระดับสูง และ ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทาง ที่ขาดแคลนและ ที่ประเทศจีน ต้องการอย่างเร่งด่วน ภายใต้ข้อกำหนด ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลจีน กรุณายื่นคำร้องพร้อมเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและข้อบังคับ

S1: คู่สมรส บิดา-มารดา บุตรที่อายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ บิดา-มารดา ของคู่สมรส ของชาวต่างชาติ ที่ประสงค์เดินทางเข้า ประเทศจีน ระยะยาว (เกินกว่า  180 วัน) เพื่อเยี่ยมญาติ ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ ใน ประเทศจีน ที่ทำงาน ศึกษา เป็นต้น รวมทั้ง บุคคลที่จำเป็น ต้องพำนักอยู่ ในประเทศจีน เพื่อจัดการกิจธุระส่วนตัวอื่นๆ

S2: สมาชิกครอบครัว (คู่สมรส บิดา-มารดา บุตร คู่สมรสของบุตร พี่ – น้อง ปู่ย่าตายาย หลานปู่ย่า – ตายาย รวมทั้งบิดา – มารดา ของ คู่สมรส) ของชาวต่างชาติ ที่ประสงค์ เดินทาง เข้าไป ระยะสั้น (ไม่เกิน180  วัน) เพื่อเยี่ยมญาติ ชาวต่างชาติที่ทำงาน หรือ ศึกษาอยู่ ในประเทศ จีน รวมทั้ง ชาวต่างชาติ ที่พำนักอยู่ในประเทศจีน เพื่อจัดการกิจธุระส่วนตัวอื่นๆ

เอกสารหลัก: S1, S2

 • หนังสือเชิญจากสมาชิกครอบครัวชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศจีน
 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้เชิญ
 • สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาใบอนุญาตพำนักอาศัย(Residence Permit)ของผู้เชิญ
 • กรณีเดินทางเข้าจีนเพื่อจัดการกิจธุระส่วนตัว กรุณาแสดงเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่เจ้าหน้าที่กงสุลร้องขอ

X1: ชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้าประเทศจีน เพื่อศึกษา ระยะยาว (เกินกว่า 180 วัน)

เอกสารหลัก:

 • Visa application for study in China(JW201/202) ทั้งฉบับจริงและสำเนา
 • ใบตอบรับเข้าศึกษา (Admission Notice/Acceptance letter) ทั้งฉบับจริงและสำเนา

X2: ชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้าประเทศจีน เพื่อศึกษาระยะสั้น (ไม่เกิน 180 วัน)

เอกสารหลัก:

 • ใบตอบรับเข้าศึกษา (Admission Notice/Acceptance letter) ทั้งฉบับจริงและสำเนา

Z: ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีน เพื่อทำงาน

เอกสารหลัก:

 • หนังสือชี้แจงอนุญาตทำงานในประเทศจีนสำหรับชาวต่างชาติ(Notification Letter of Foreigner’s Work Permit in the People’s Republic of China)

วีซ่าจีน ต้องนัดคิวล่วงหน้าผ่านระบบเท่านั้น ไม่รับ Walk in

คำถามพบบ่อย

ตอบ อย่างน้อย 1อาทิตย์ก่อนวันเดินทาง

ตอบ หนังสือเดินทาง รูปถ่าย2รูป สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองเอกสาร

ตอบ หลังจากตกลง ลูกค้าสามารถโอนค่าบริการและค่าธรรมเนียมสถานทูตมายังบัญชีสำนักงานได้เลย แล้วส่งเอกสารมายังสำนักงาน ก่อนวันยื่นอย่างน้อย วัน

ตอบ ลูกค้าเป็นผู้ชำระ ทั้งการส่งมายังสำนักงานและส่งกลับไปยังลูกค้า หรือลูกค่าสามารถมารับเล่มที่สำนักงานได้ด้วยตนเอง

ตอบ คืนเงินค่าบริการและค่าธรรมเนียมให้กับลูกค้า สำหรับวีซ่าจีน*

บริการของเรา

เราบริการทั้งแบบยื่นด่วนและยื่นธรรมดา  ไม่ว่าคุณจะอยู่ในกรุงเทพ หรือต่างจังหวัดเราพร้อมดูแลคุณ

ลูกค้าสามารถ สอบถาม ขอคำปรึกษาข้อมูลฟรี 

ไม่ว่าคุณ

 • ยื่นด่วน   ยื่นธรรมดา  
 • เดินทางอาทิตย์นี้ เดินทางเดือนหน้า 
 • เดินทางคนเดียว หรือเป็นกลุ่ม
 •  ยื่นแทนเจ้านาย ให้เราช่วยคุณ
 • ยื่นคนต่างชาติ

สถานที่ท่องเที่ยวประเทศจีนที่น่าไป

Credit Photo : https://www.biz.co.th/article/details/