รับทำวีซ่าญี่ปุ่น

สถานที่ยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น

 • ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC)

  ที่ตั้ง : อาคารวันแปซิฟิคเพลส ชั้น 9 ยูนิต 910

  140 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ติดต่อสถานทูต

สถานเอกอัครราชทูต ญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

 • สถานเอกอัคราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย

  ที่ตั้ง : 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  Call : 0-2696-3000, 0-2207-8500

รับทำวีซ่าญี่ปุ่น (Japan Visa)

Visatogoasia วีซ่าทูโกเอเชีย ให้คำปรึกษาวีซ่าญี่ปุ่นรับทำวีซ่าญี่ปุ่น ขอวีซ่าญี่ปุ่น ประเภทวีซ่าญี่ปุ่นและ ขั้นตอนการทำ และเอกสารในการยื่นมีดังนี้..

วีซ่าญี่ปุ่น (Japan Visa)​

วีซ่าญี่ปุ่น คือ การยกเว้นวีซ่า ก่อนหน้านี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้สำหรับคนไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน โดยเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้สำหรับคนไทย

การขอวีซ่าญี่ปุ่น

ยื่นเอกสาร ในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยัน การมีคุณสมบัติ การเข้าประเทศญี่ปุ่น

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ที่อาจเกิดขึ้น ในระหว่าง ที่พำนัก ในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และ หมายเลขติดต่อ ในระหว่าง ที่พำนัก ในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
 4. กำหนดการเดินทาง ระหว่างที่พำนักใน ประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปุ่น ด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุ การใช้งาน เหลืออยู่
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำใน ประเทศ ญี่ปุ่นจะต้อง ไม่เป็นสิ่งที่ ขัดต่อ กฎหมาย และเข้าข่าย คุณสมบัติการ พำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้อง ระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติ การถูกส่งตัวกลับ จากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลา ของการถูกปฏิเสธ ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย คุณสมบัติที่จะ ถูก ปฏิเสธ ไม่ให้เข้าประเทศ

 

แผนกกงสุลสถานทูตญึ่ปุ่นมอบหมายให้ ศูนย์ JVAC เป็นผู้รับยื่นวีซ่าญึ่ปุ่นทุกประเภท ยกเว้น ผู้ถือหนังสือเดินทางทูต และ หนังสือเดินทางราชการ จะต้องเสียเงิน ค่าวีซ่า และใช้เวลามากขึ้น

เอกสารยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน และ มีหน้าว่าง (ไม่มีตราประทับ) มากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมี หนังสือเดินทาง เล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย
 3. รูปถ่ายสี 1 ใบ ขนาด 2 x 2 นิ้ว พื้นด้านหลังสีอ่อน ไม่มีการแต่งรูป และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 4. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1ชุด (เฉพาะวีซ่าท่องเที่ยว)

   – หลักฐานการทำงาน

   – จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ

   – หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ

   – จดหมายรับรอง จาก สถาบัน การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

 5. ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคย เปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือ ผู้ที่ได้เปลี่ยน ชื่อตัวหรือสกุล หลังจาก เดินทางไป ญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียม เอกสาร แสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล, ใบสำคัญ การสมรส, ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริง และสำเนา 1ชุด
 6. สมุดบัญชีเงินฝาก (ของผู้ยื่นคำร้อง หรือ ของผู้อุปการะ) ฉบับจริง และ สำเนา 1ชุด (ยกเว้นสำหรับ ผู้ยื่นที่เป็น ข้าราชการ หรือพนักงานบริษัท ที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ มหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมีอัตรา เงินเดือนตั้งแต่ สองหมื่นบาท ขึ้นไป และ สามารถตรวจสอบได้ จาก หนังสือรับรอง การทำงาน ไม่ต้อง ยื่นสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้รวมถึง การยื่นสำหรับ ครอบครัว ในความ อุปการะ ของบุคคลดังกล่าวด้วย) (เฉพาะวีซ่าท่องเที่ยว)หนังสือเชิญ/ ตอบรับจากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในประเทศญี่ปุ่น ระบุ วัตถุประสงค์ ในการเชิญ/ ตอบรับ และ ระยะเวลาในการติดต่อธุรกิจ โดย ละเอียด (เฉพาะวีซ่าติดต่อธุรกิจ)

  (6.1) ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงาน หรือข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัด

  (6.2) ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์

  (6.3) ในกรณีนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา และหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ

  (6.4) ในกรณีผู้อยู่ภายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ

  (เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน ในกรณีที่ผู้ยื่นไม่มีอาชีพ หรือประกอบอาชีพที่ไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าได้ กรุณาทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้ โดยละเอียด) ฉบับจริง 1 ชุด

 7. เอกสารอ้างอิงอื่นๆผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรกหากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัว-สกุลหลังจากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 8. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ของผู้ยื่นคำร้องหรือผู้อุปการะ) ฉบับจริงและสำเนา(ทุกหน้า) 1 ชุด
 9. บุคคลที่สามารถให้มีตัวแทนมาด่าเนินการยื่นวีซ่าได้นั้น
 10.  

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติดังต่อไปนี้ (http://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/general.htm) กรณีที่ให้ตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าแทนนั้น ผู้ยื่นจะต้องเขียน หนังสือมอบอำนาจด้วยตนเอง

หมายเหตุ

 1. หากเอกสารที่เตรียมมาไม่ครบถูกต้องตามระเบียบที่ได้ระบุไว้ข้างต้น กรุณารับทราบด้วยว่าทางสถานทูตฯ จะไม่สามารถรับพิจารณาค่าร้องขอวีซ่า
 2. เอกสารอ้างอิงอื่นๆ อาจจะมีการขอเพิ่มเติมได้ ถ้าต้องการจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป (เช่น รูปถ่ายด้วยกัน หรือสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นค่าร้อง เป็นต้น)
 3. เนื่องจากเป็นการยื่นที่ไม่มีใบสถานภาพการพานัก หลังจากได้ยื่นค่าร้องแล้วอาจจะมีการสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่า หรือมีความจําเป็นต้องตรวจสอบไปยังกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะต้องใช้เวลามากกว่ากรณีปกติ ในบางกรณีผู้ยื่นอาจจำเป็นต้องขอใบสถานภาพการพำนักส่าหรับ “คู่สมรสชาวญี่ปุ่น”

จากสํานักตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น มาประกอบการยื่นเพิ่มเติมภายหลัง ในกรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากศูนย์ JVAC หลังจากที่ยื่นวีซ่าไปแล้วเป็นเวลามากกว่า 10 วัน ผู้ยื่นสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ โดยแจ้งหมายเลขใบนัดฟังผล

(ตัวอักษรภาษาอังกฤษกับตัวเลข 6 หลัก) และหมายเลขบาร์โค้ด (ตัวเลข 8 หลัก) อนึ่งกรุณารับทราบด้วยว่าการพิจารณาออกวีซ่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 วันทำการ จึงไม่สามารถออกวีซ่าให้ได้เร็วก่อนกาหนดตามคำร้องขอเป็นกรณีพิเศษ

ฟรีวีซ่าสำหรับสัญชาติไทย

การยกเว้นวีซ่า ก่อนหน้านี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้สำหรับคนไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน โดยเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้

สำหรับคนไทย ได้ ที่นี่

วิธีการนับจำนวนวัน

สำหรับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยในกรณีพำนักไม่เกิน 15 วัน

วันที่เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น + 15 วัน = วันที่อนุมัติให้อยู่ในประเทศญี่ปุ่นวันสุดท้าย

ตัวอย่างที่

หากเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นวันที่ 1 ธันวาคม เวลา 6.00 น.

วันที่ 1 +15 วัน = วันที่ 16

วันที่อนุมัติให้อยู่ในประเทศญี่ปุ่นวันสุดท้าย คือ วันที่ 16 จนถึงเวลา 23.59 น.

คำแนะนำ

ในกรณีที่มีการปฏิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อธิบายเหตุผล ถ้าต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งด้วยวัตถุประสงค์เดิมจะไม่สามารถยื่นได้ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับการปฎิเสธวีซ่า

ข้อแนะนำผู้ยื่นขอวีซ่า ให้จัดการเรื่องตั๋วเครื่องบินหลังจากทางสถานทูตฯอนุมัติวีซ่าแล้ว ยกเว้น กรณีผู้ยื่นขอวีซ่าทรานซิทเท่านั้น ที่จะต้องแสดงตั๋วเครื่องบินเพื่อประกอบการพิจารณา ทางสถานทูตฯไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆได้ ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่าน แม้ผู้ยื่นแจ้งว่าได้ซื้้อตั๋วเครื่องบินแล้ว

 • พาสปอร์ตราชการเเละพาสปอร์ตทูต​

  สถานทูตญี่ปุ่นยังคงดำเนินการรับคำร้องขอวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางฑูต หนังสือเดินทางข้าราชการ และผู้ยื่นที่ต้องการขอวีซ่าในกรณีฉุกเฉินที่เกี่ยวกับทางด้านมนุษยธรรมตามเหตุผลสมควร รวมทั้ง ในกรณีที่หนังสือเดินทางเล่มเก่าหมดอายุ และท่านมีความต้องการย้ายวีซ่าที่ยังมีอายุการใช้งานไปยังหนังสือเดินทางเล่มใหม่นั้น จำเป็นต้องดำเนินการที่สถานทูตญี่ปุ่นเท่านั้น

บริการของเรา

เราบริการทั้งแบบยื่นด่วนและยื่นธรรมดา  ไม่ว่าคุณจะอยู่ในกรุงเทพ หรือต่างจังหวัดเราพร้อมดูแลคุณ

ลูกค้าสามารถ สอบถาม ขอคำปรึกษาข้อมูลฟรี 

ไม่ว่าคุณ

 • ยื่นด่วน   ยื่นธรรมดา  
 • เดินทางอาทิตย์นี้ เดินทางเดือนหน้า 
 • เดินทางคนเดียว หรือเป็นกลุ่ม
 •  ยื่นแทนเจ้านาย ให้เราช่วยคุณ
 • ยื่นคนต่างชาติ

สถานที่ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นที่น่าไป

Credit Photo :  https://www.ananda.co.th/