รับทำวีซ่าวีซ่าอินเดีย

สถานที่ยื่นขอวีซ่าอินเดีย

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าอินเดีย VFS

เลขที่ 10 อาคารสำนักงานเทรนดี้ ชั้น 8 ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
Tel: 02-168-7743, 061-175-6304
Email: Info.inbkk@vfshelpline.com 

Web: vfsglobal.com/india/
วันและเวลาทำการ
:วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 14.00 น. สำหรับ ยื่นวีซ่า
:วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30 น. – 17.30 น. สำหรับรับหนังสือ เดินทางคืน

ติดต่อสถานทูต

สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย

ตึกโอเชี่ยนทาว์เวอร์ ซอยสุขุมวิท 21 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel: 02-258-0300-5 Web: embassyofindiabangkok.gov.in/
Email: enquiries.bangkok@mea.gov.in

รับทำวีซ่าอินเดีย (India Visa)

Visatogoasia วีซ่าทูโกเอเชีย ให้คำปรึกษาวีซ่าอินเดีย รับทำวีซ่าอินเดีย ขอวีซ่าอินเดีย ประเภทวีซ่าอินเดียและ ขั้นตอนการทำ และเอกสารในการยื่นมีดังนี้..

วีซ่าอินเดีย (India Visa)​

วีซ่าอินเดีย คือ เอกสารใบอนุญาตที่เจ้าพนักงานได้ออกให้แก่คนต่างชาติทีได้เดินทางเข้าออกประเทศอินเดียอย่างถูกต้องตามกฎหมายเเละกฎระเบียบของประเทศอินเดีย เจ้าพนักงานจะตรวจสอบคนต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ อาทิเช่น การระบุตัวตน วัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ  ประเภทการตรวจลงตรามีวีซ่าการทูต วีซ่าประเภทอัธยาศัยไมตรี วีซ่าสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นทางการ  หรือ วีซ่าทั่วไป

เอกสารยื่นขอวีซ่าอินเดีย

 1. แบบฟอร์มออนไลน์ คำร้อง ขอวีซ่าอินเดียที่กรอกข้อมูล ครบถ้วน
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ มากกว่า 6 เดือน และ ต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้า
 3. สำเนา หนังสือเดินทาง 2 ชุด
 4. สำเนา บัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองถูกต้อง
 5. รูปถ่ายสี ด้านหลัง เป็นสีขาว ไม่มีกรอบ ขนาด 2 x 2นิ้ว 1 รูป
 6. ผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทาง ประเทศไทย เพิ่ม สำเนา ใบอนุญาตทำงาน ใน ประเทศไทย (Thai Work Permit) ใบถิ่นที่อยู่ (Residence Permit)
 7. สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือ หนังสือเดินทาง ประเทศไทย ที่จะขอวีซ่าท่องเที่ยว เพิ่ม ใบจองโรงแรม และ ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 8. สำหรับวีซ่าธุรกิจเพิ่ม จดหมาย รับรอง การทำงาน ที่ระบุวัตถุประสงค์ ในการ เดินทาง และ หนังสือ หรือ จดหมายเชิญ จาก บริษัท หรือ หน่วยงาน ใน ประเทศอินเดีย
 9. สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือ หนังสือเดินทาง ประเทศไทย ที่จะขอวีซ่าธุรกิจ เพิ่ม สเตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือน
 10. สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือ หนังสือเดินทาง ประเทศไทย ที่จะขอวีซ่าธุรกิจ เพิ่ม หนังสือจดทะเบียนบริษัท ของบริษัทที่เชิญ
 11. สำหรับเด็ก เพิ่ม สำเนาสูติบัตรเด็ก, สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก และ สำเนาพาสปอร์ต หรือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

ระยะเวลาในการพิจารณา และอนุมัติวีซ่า

3 – 5 วันทำการ (สำหรับ หนังสือเดินทางไทย และ หนังสือเดินทาง ชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาต ทำงาน อายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป)
6 – 8 วันทำการ (สำหรับ หนังสือเดินทาง ชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาต ทำงาน อายุน้อยกว่า 3 ปี)
ผู้ถือ หนังสือเดินทางทูต ราชการ องค์การ สหประชาชาติ ให้ยื่นขอวีซ่าที่ สถานทูตอินเดีย สุขุมวิท

เอกสารยื่นขอวีซ่าอินเดีย สำหรับคนไทย

 1. แบบฟอร์มขอวีซ่า
 2. หนังสือเดินทางอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า*สำเนาวีซ่าเก่า กรณีเคยเดินทางไปอินเดีย
 3. รูปถ่ายสี (ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิ้ว) 2 รูป พื้นหลังสีขาว เท่านั้น
 4. สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประชาชนไทย (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชนไทยของบิดามารดา
 6. หนังสืออนุญาตจากบิดามารดาสำหรับการเดินทางไปอินเดีย พร้อมระบุรายละเอียดของการเดินทาง (อาทิ จะเดินทางไปกับใคร เมื่อไหร่ อย่างไร หรือ หากเดินทางไปกับผู้ปกครอง/โรงเรียน/ทัวร์ จะต้องแนบเอกสารของผู้ปกครอง/โรงเรียน/ทัวร์ ด้วย)

สำคัญ

 • เวลาดำเนินการ3 วันทำการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าชำระเป็นเงินสดเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษสำหรับพระภิกษุ/แม่ชี ที่ถือหนังสือเดินทางไทย พระภิกษุ/แม่ชีที่ประสงค์จะเดินทางไปอินเดียเพื่อการจาริกแสวงบุญจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • คำร้องขอวีซ่าทุกประเภทขึ้นอยู่กับการอนุมัติของสถานทูตฯ อินเดีย

การรับคำร้องขอวีซ่าไม่ได้เป็นการรับรองว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติ หรืออายุของวีซ่าหรือจำนวนครั้งที่เข้าออกอินเดียจะได้รับอนุมัติตามที่ขอ จะไม่มีการให้เหตุผลในกรณีปฏิเสธวีซ่า จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียม ในกรณีปฏิเสธวีซ่า

เอกสารขอยื่นวีซ่าอินเดีย สำหรับชาวต่างชาติ

 • แบบฟอร์มขอวีซ่า
 • รูปถ่ายสีขนาด 2×2 นิ้ว 2 รูป
 • สำเนาหนังสือเดินทาง และหน้าหนังสือเดินทางที่มีวีซ่าไทยปัจจุบัน 2 ฉบับ
 • แบบฟอร์มอ้างอิง
 • สำเนาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • สำเนาการจองโรงแรม
 • การเดินทางเข้าอินเดียสองครั้งติดต่อกันของบุคคลสัญชาติอัฟกานิสถาน จีน อิหร่าน อิรัก ซูดาน ปากีสถาน บังกลาเทศ บุคคลต่างชาติที่มีเชื้อชาติบังกลาเทศและปากีสถาน ต้องเว้นระยะห่าง 2 เดือน
  ระยะเวลาดำเนินการ
 • สำหรับบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย วีซ่าจะออกในวันที่ 6 ของวันทำการบางกรณีอาจใช้เวลาดำเนินการ 6-8 สัปดาห์

หมายเหตุ

สถานทูตฯ อินเดียขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธวีซ่าโดยไม่ต้องให้เหตุผลและไม่ต้องคืนค่าธรรมเนียม

บริการของเรา

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือสำหรับการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวใต้หวัน ให้คำปรึกษาพร้อมแนวทางการยื่นขอวีซ่า

 • กรอกฟอร์ม
 • ซ้อมสัมภาษณ์
 • เขียนจดหมายแนะนำตัว
 • แปลเอกสาร
 • จองตั๋ว โรงแรม
 • พายื่น รับผล

สถานที่ท่องเที่ยวประเทศอินเดียที่น่าไป

Credit Photo : https://www.biz.co.th/article/details/