รับทำวีซ่าเกาหลี

สถานที่ยื่นขอวีซ่าจีน

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าเกาหลี

 • สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

  ที่ตั้ง : 23 ถนน เทียมร่วมมิตร แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

 • โทรศัพท์ : (02)247-7537-39

 • เว็บไซต์ : สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

 • เวลาในการให้บริการวีซ่า

  รับสมัครวีซ่า เวลา 8:30 – 11:00 น. และ คืนเล่มหนังสือเดินทาง เวลา 13:30 – 15:00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

   ผู้สมัครจำเป็นต้องเดินทางเข้ามารับผลวีซ่าด้วยตนเอง

ติดต่อสถานทูต

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

รับทำวีซ่าเกาหลี (Korean Visa)

Visatogoasia วีซ่าทูโกเอเชีย ให้คำปรึกษาวีซ่าเกาหลี รับทำวีซ่าเกาหลี ขอวีซ่าเกาหลี ประเภทวีซ่าเกาหลีและ ขั้นตอนการทำ และเอกสารในการยื่นมีดังนี้..

วีซ่าเกาหลี (Korean Visa)​

วีซ่าเกาหลี คือ วีซ่าเกาหลี คือ ผู้เดินทางสามารถเดินทางไปยังเกาหลี จำเป็นที่จะต้องขอวีซ่า ซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อน ทั้งนี้สถานการณ์ปัจจุบันยังคงสามารถขอวีซ่าได้ แต่เฉพาะบางประเภทของวีซ่าเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนของข้อมูล สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้

ขั้นตอนการยื่นสมัครวีซ่า

 1. กรอกแบบฟอร์มสมัครวีซ่า
  * กรุณาโหลดแบบฟอร์มสมัครวีซ่า และกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วนก่อนยื่นสมัครวีซ่า
 2. เตรียมเอกสารทั้งหมดที่ต้องใช้และค่าธรรมเนียมขอวีซ่า
  * ผู้ขอวีซ่าต้องยื่นเอกสารทั้งหมดภายในวันเดียวกันเท่านั้น
 3. จ่ายค่าธรรมเนียมขอวีซ่า
  – ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแทนได้ โดยต้องมีใบมอบอำนาจตามที่สถานทูตฯ กำหนด (ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ ‘ข้อควรระวัง’ ด้านล่าง)

ขั้นตอนการยื่นเอกสารเพิ่มเติม

1. ตรวจสอบอีเมลที่ได้รับหลังจากสมัครวีซ่า

2. ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ภายในเวลา 13:30-15:00 น. โดยไม่ต้องจองคิวก่อนเข้ามาติดต่อ

ผู้สมัครสามารถให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารเพิ่มเติมแทนได้ โดยจำเป็นต้องนำใบนัดรับผลวีซ่าฉบับจริงมาด้วยเท่านั้น

ขั้นตอนการรับเล่มหนังสือเดินทางและผลวีซ่า

1. ผู้สมัครตรวจสอบผลวีซ่าผ่านเว็บไซต์ https://www.visa.go.kr/ (วิธีการตรวจสอบผลวีซ่า คลิก)

2. หากผลออกแล้ว ผู้สมัครสามารถมาติดต่อสถานทูตฯ ภายในเวลา 13:30-15:00 น. เพื่อรับผลวีซ่าและเล่มหนังสือเดินทางคืน (สามารถ walk-in ได้)

3. กดคิวหมายเลข 1 และนั่งรอ (1 ใบสมัคร ต่อ 1 คิว)

ผู้สมัครจำเป็นต้องเดินทางเข้ามารับผลวีซ่าด้วยตนเอง โดยจำเป็นต้องนำใบนัดรับผลวีซ่าฉบับจริงมาด้วยเท่านั้น

วีซ่าท่องเที่ยว C-39

 1. ตราประทับรีเอ็นทรี่ เพอร์มิท ที่รับจากตม.ประเทศไทย และสำเนา 1 ชุด
 2. ใบมอบอำนาจภาษาอังกฤษและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ในกรณีมอบอำนาจ)
 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ถ้ามี) ภาษาอังกฤษและได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 4. สำเนาทะเบียนสมรส ภาษาอังกฤษและได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
  (กรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าถือวีซ่าสมรสหรือติดตามครอบครัวในประเทศไทย)
 5. ใบรับรองการเป็นนักเรียนภาษาอังกฤษ และทรานสคริปต์ภาษาอังกฤษ
  (กรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าถือวีซ่านักเรียนในประเทศไทย)
 6. หนังสืออนุญาตทำงานในประเทศไทย (เวิร์ค เพอร์มิท) และสำเนา 1 ชุด
  (กรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าถือวีซ่าทำงานในประเทศไทย) -+ หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทประเทศไทย (ภาษาอังกฤษโดยระบุตำแหน่งและเงินเดือน)
 7. หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (กรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ)
 8. ภาษาอังกฤษและได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 9. รายการเดินบัญชีของผู้ยื่นขอวีซ่าจากธนาคารของไทย *อย่างน้อย 6 เดือนและไม่ใช่บัญชีบริษัท * (ภาษาอังกฤษและออกโดยธนาคาร) และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากทุกหน้า
  * ถ้าหากไม่ใช่ธนาคารของไทย * – แปลเป็นภาษาอังกฤษและได้รับการรับรองจากสถานทูต
 10. หนังสือเชิญ (หากมีผู้เชิญจากประเทศเกาหลี)
 11. สำเนาพาสปอร์ต หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้เชิญ
 12. หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือองค์กร กรณีไปเข้าร่วมงานสัมมนา หรือนิทรรศการ
 13. หลักฐานการจองโรงแรม
 14. กำหนดการการท่องเที่ยวในแต่ละวัน หรือแผนการท่องเที่ยวในแต่ละวัน (ภาษาอังกฤษ)
 • กรณีเดินทางกับบริษัททัวร์ ต้องมีเอกสารเพิ่มดังนี้
  1. เอกสารรับรองการเป็นลูกทัวร์ (ภาษาอังกฤษ)
  2. หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัททัวร์ของไทย (ภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ)
  3. หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัททัวร์ของเกาหลี
  4. ตารางการทัวร์ (ภาษาอังกฤษ)
  5. เอกสารรับรองจากบริษัททัวร์ไทย (ภาษาอังกฤษ ระบุว่าบริษัททัวร์ไทยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ลูกค้าทัวร์อยู่เกินวีซ่า ประพฤติตนไม่สมควร หรือกระทำผิดกฎหมาย และอื่นๆ เป็นต้น บริษัททัวร์จะรับผิดชอบ พร้อมประทับตราบริษัททัวร์)

วีซ่าติดตาม /แต่งงาน F-3

 1. ใบทะเบียนสมรสของประเทศไทย ภาษาอังกฤษและได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และ/หรือ ใบจดทะเบียนของประเทศคู่สมรส ภาษาอังกฤษและได้รับการรับรองจากสถานทูตของประเทศคู่สมรสในประเทศไทย
 2. ใบสูติบัตรของประเทศไทย ภาษาอังกฤษและได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และ/หรือ ใบสูติบัตรของประเทศของบิดามารดา ภาษาอังกฤษและได้รับการรับรองจากสถานทูตของประเทศคู่สมรสในประเทศไทย
 3. สำเนาพาสปอร์ตของคู่สมรส หรือบิดามารดา 1 ชุด
  หนังสือรับรองการทำงานของคู่สมรส หรือบิดามารดา
  – สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าวของคู่สมรส หรือบิดามารดา
  – หนังสือรับรองภาษีเงินคืนของคู่สมรส หรือบิดามารดา
  – ใบตรวจสุขภาพและใบรับรองผลการตรวจวัณโรค (Tuberculosis) ภาษาอังกฤษ จากโรงพยาบาลที่กำหนด)

***เอกสารที่ไม่ได้ออกโดยองค์กรในประเทศไทย ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
และได้รับการรับรองเอกสารจากสถานทูตของประเทศที่ออกเอกสาร ***
** หากเอกสารที่เตรียมมาไม่ครบถูกต้องตามที่กำหนดข้างต้น
ทางสถานทูตฯ จะไม่รับพิจารณาคำร้องขอยื่นวีซ่า **
** เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่าและค่าธรรมเนียมจะไม่คืนในทุกกรณี **
** ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือรับวีซ่าแทน กรุณายื่นหนังสือมอบอำนาจ
ภาษาอังกฤษพร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของผู้รับมอบอำนาจ
และทางสถานทูตจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น**
ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลี และการขอวีซ่าเข้าประเทศเกาหลี
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
​ในกรณีที่วีซ่าถูกปฏิเสธ ผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องขอหนังสือแจ้งการปฏิเสธวีซ่าแก่สถานทูตเกาหลีได้

รายการเอกสารยื่นวีซ่าสำหรับคนไทย

 1. แบบฟอร์มขอวีซ่า
 2. หนังสือเดินทางอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า สำเนาวีซ่าเก่า กรณีเคยเดินทางไปอินเดีย
 3. รูปถ่ายสี (ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2 นิ้ว) 2 รูป พื้นหลังสีขาว เท่านั้น
 4. สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประชาชนไทย (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชนไทยของบิดามารดา
 6. หลักฐานการประกอบอาชีพ
 7. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
 8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 9. ใบจองโรงแรม ที่พัก
 10. แผนการเดินทาง

หมายเหตุ

 • สำหรับคนที่ถือหนังสือเดินทางไทย บริษัทสามารถยื่นแทนได้ แต่ตอนรับผล ผู้สมัครวีซ่าต้องเข้าสัมภาษณ์ที่สถานทูตและรับผลวีซ่าในวันเดียวกัน และควรขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

บริการของเรา

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือสำหรับการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือนเกาหลีใต้ ให้คำปรึกษาพร้อมแนวทางการยื่นขอวีซ่า

 • กรอกฟอร์ม
 • ซ้อมสัมภาษณ์
 • เขียนจดหมายแนะนำตัว
 • แปลเอกสาร
 • จองตั๋ว โรงแรม ทำแผนการเดินทาง
 • พายื่น รับผล

เอกสารที่ไม่ได้ออกโดยองค์กรในประเทศไทย ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และได้รับการรับรองเอกสารจากสถานทูตของประเทศที่ออกเอกสาร

 • หากเอกสารที่เตรียมมาไม่ครบถูกต้องตามที่กำหนด ทางสถานทูตฯ จะไม่รับพิจารณาคำร้องขอยื่นวีซ่า
 • เอกสารสมัครวีซ่าและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับคืนได้ในทุกกรณี
 • ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นคำร้องขอวีซ่าแทน กรุณายื่นหนังสือมอบอำนาจ ฉบับภาษาอังกฤษ (ดาวน์โหลดได้ในไฟล์แนบ) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของผู้รับมอบอำนาจ ในกรณีสูญหาย สถานทูตจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 • ไม่สามารถสมัครวีซ่าซ้ำซ้อนได้ ผู้สมัครจำเป็นต้องเลือกสมัครวีซ่าแค่ประเภทเดียวเท่านั้น
 • ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลี และการขอวีซ่าเข้าประเทศเกาหลี หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • เอกสารในการยื่นสมัครวีซ่าทั้งหมดมีอายุการใช้งานไม่เกิน 3 เดือน
 • เอกสารใช้ในการสมัครวีซ่าจำเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลี เท่านั้น
 • สถานทูตฯ แนะนำให้ผู้สมัครจองตั๋วเครื่องบินหลังจากได้รับเล่มหนังสือเดินทางคืนเรียบร้อยแล้ว หากมีการจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า แล้วผลวีซ่าออกไม่ทันตามกำหนดการเดินทาง สถานทูตฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

◆  ขั้นตอนการคัดประวัติหนังสือเดินทาง สามารถตรวจสอบได้ที่ : http://www.consular.go.th/main/th/services/111269-คัดประวัติการถือหนังสือเดินทาง.html

◆ ขั้นตอนการขอยื่นตรวจประวัติอาชญากรรม สามารถตรวจสอบได้ที่ : http://criminal.police.go.th/

◆ ขั้นตอนการขอรับรองเอกสาร ที่กรมการกงสุล สามารถตรวจสอบได้ที่ : http://www.consular.go.th/main/th/services/10097

สถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีที่น่าไป

Credit Photo : https://th.trip.com/