สถานที่ยื่นขอวีซ่าไต้หวัน

แผนกวีซ่า สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

เลขที่ 40/64 ซ.วิภาวดีรังสิต 66 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Tel: 02-119-3555
Email: thaemployee02@mofa.gov.tw

จันทร์ – ศุกร์ : รับยื่นวีซ่าและรับเล่มคืน 09.00 – 11.30 น.

ติดต่อสถานทูตไต้หวัน

แผนกวีซ่า สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

เลขที่ 40/64 ซ.วิภาวดีรังสิต 66 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Tel: 02-119-3555
Web: roc-taiwan.org/th_th
Email: thaemployee02@mofa.gov.tw

โทรสอบถามเวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.30 – 17.00 น.

รับทำวีซ่าไต้หวัน (Taiwan Visa)

Visatogoasia วีซ่าทูโกเอเชีย ให้คำปรึกษาวีซ่าไต้หวัน รับทำวีซ่าไต้หวัน ขอวีซ่าไต้หวัน ประเภทวีซ่าไต้หวันและ ขั้นตอนการทำ และเอกสารในการยื่นมีดังนี้..

วีซ่าไต้หวัน (Taiwan Visa)​

วีซ่าไต้หวัน คือ เอกสารใบอนุญาตที่เจ้าพนักงานได้ออกให้แก่คนต่างชาติทีได้เดินทางเข้าออกประเทศไต้หวันอย่างถูกต้องตามกฎหมายเเละกฎระเบียบของประเทศไต้หวัน เจ้าพนักงานจะตรวจสอบคนต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ อาทิเช่น การระบุตัวตน วัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ  ประเภทการตรวจตรามีวีซ่าการทูต วีซ่าประเภทอัธยาศัยไมตรี วีซ่าสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นทางการ  หรือ วีซ่าทั่วไป

รายการเอกสารยื่นขอวีซ่าไต้หวัน

 1. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอก ข้อมูล ถูกต้องครบถ้วน
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งาน เหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมหนังสือเดินทาง เล่มเก่า (ถ้ามี)
 3. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 4. หลักฐานการทำงาน
 5. สำหรับผู้ที่เป็น เจ้าของกิจการใช้หนังสือจดทะเบียน บริษัท ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า
 6. สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการใช้จดหมายรับรอง การทำงาน จากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ
 7. สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือ รับรอง สถานะ การเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา
 8. หลักฐานการเงิน ที่พอเพียง กับค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง
 9. หลักฐานการเงินจาก ธนาคาร หรือ สมุดเงินฝาก แสดงบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป
 10. ในกรณีที่หลักฐานการเงิน ไม่เพียงพอ สามารถ ยื่นหลักฐาน การเป็นเจ้าของ ทรัพย์สินอื่นๆ หรือ เอกสาร การชำระภาษี ประกอบ การพิจารณา
 11. หลักฐาน การจองตั๋วเครื่องบิน
 12. สำเนาบัตรประชาชน
 13. สำเนาทะเบียนบ้าน
 14. หลักฐานการจองโรงแรม (สำหรับผู้ยื่นวีซ่าท่องเที่ยว)
 15. โปรแกรมท่องเที่ยวในไต้หวัน

เอกสารเพิ่มเติม แยกตามวัตถุประสงค์ ของการเดินทางท่องเที่ยว

 • เยี่ยมญาติหรือ จะไปพักกับญาติ
  สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนา หนังสือเดินทาง ใบถิ่นที่อยู่ (ARC) หรือ บัตรพำนักถาวร (PR) ของญาติในไต้หวัน
  สำเนาทะเบียนบ้านที่คัดจาก สำนักงาน ทะเบียนราษฎร์ ในไต้หวัน ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน
 • ธุรกิจ
  จดหมายชี้แจง รายละเอียด การไป ประกอบ ธุรกิจใน ฐานะตัวแทนของ บริษัทหรือ ผู้ประกอบการ
  จดหมายเชิญจากไต้หวัน
  เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การติดต่อธุรกิจ, L/C ใบเสร็จชำระค่าสินค้า ฯล
 • ประชุมหรือ ร่วมงานนิทรรศการ
  รายละเอียดการประชุม นิทรรศการ
 
สำคัญ
 
– สำหรับคนที่ถือหนังสือเดินทางไทย ที่มีวีซ่าของประเทศ สหรัฐอเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นอังกฤษสหภาพยุโรป (เชงเก้น)ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ ที่ ยังไม่หมดอายุ ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวัน สามารถใช้วีซ่านี้เข้าไต้หวันได้

เอกสารยื่นขอวีซ่าไต้หวัน สำหรับคนไทย

 1. แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา และเล่มเก่า(ถ้ามี)
 3. รูปสีขนาด 2×2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังเรียบ ไม่มีลวดลาย
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. หลักฐานการประกอบอาชีพ
  -ผู้เป็นเจ้าของกิจการ โปรดแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนกรรมการทั้งต้นฉบับและสำเนา
  – ผู้รับราชการหรือพนักงานบริษัท ให้ใช้หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด พร้อมประทับตราบริษัทหรือหน่วยงาน
  -นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้ใช้จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา
 7. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร พร้อมสำเนา 1 ชุด
 8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 9. ใบจองโรงแรม ที่พัก

หมายเหตุ : ผู้ยื่นขอวีซ่ามีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมี หนังสือยินยอม จากบิดา มารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมหลักฐาน แสดง ความเกี่ยวข้อง ผู้ยื่นขอวีซ่า ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่ต้องแสดงหลักฐาน การเงิน และ หลักฐานการทำงาน

ยื่นแทน รับผล 
 
·  การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
·  การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก

บริการของเรา

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือสำหรับการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวไต้หวัน ให้คำปรึกษาพร้อมแนวทางการยื่นขอวีซ่า
 • กรอกฟอร์ม
 • ซ้อมสัมภาษณ์
 • เขียนจดหมายแนะนำตัว
 • แปลเอกสาร
 • จองตั๋ว โรงแรม

สถานที่ท่องเที่ยวประเทศไต้หวันที่น่าไป

Credit Photo : https://th.trip.com/