รับทำวีซ่าอียิปต์

สถานที่ยื่นวีซ่าอียิปต์

ศูนย์รับยื่นคำขอวีซ่าอียิปต์ 

23/122-125 อาคารสรชัย สุขุมวิท ซ. 63 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

วันทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00น – 12.00น

เวลารับหนังสือเดินทาง จันทร์-ศุกร์ 14.00น – 15.00น

ติดต่อสถานทูต

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ ประจำประเทศไทย

ที่ตั้ง :  23/122-125 อาคารสรชัย สุขุมวิท ซ. 63 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

วันทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00น – 12.00น

วีซ่า อียิปต์ (Egypt Visa)

Visatogoasia วีซ่าทูโกเอเชีย ให้คำปรึกษาวีซ่าอียิปต์ รับทำวีซ่าอียิปต์ ขอวีซ่าอียิปต์ ประเภทวีซ่าอียิปต์และ ขั้นตอนการทำ และเอกสารในการยื่นมีดังนี้..

วีซ่าอียิปต์ (Egypt Visa) คือ การเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศอียิปต์ แต่มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมาก ๆ วีซ่าอียิปต์ไม่ได้ยากอย่างที่หลาย ๆ คนบอกบางคนเคยได้ยินว่าการทำวีซ่าอียิปต์นั้นยุ่งยาก เอกสารเยอะ ความจริงแล้วไม่ได้ยากอย่างที่คิด ในการยื่นขอวีซ่าอียิปต์นั้น เหมือนการขอวีซ่าทั่วไป ที่จะต้องเตรียมเอกสารให้ครบและพร้อม สำหรับเดินทางไปยื่นเอกสารให้กับสถานทูตอียิปต์ หากเตรียมเอกสารครบและพร้อมในการทำวีซ่าก็ไม่ยากอีกต่อไป

รายละเอียดเอกสารการขอวีซ่าอียิปต์และประเภทวีซ่าของประเทศอียิปต์ มีดังนี้

ประเภทวีซ่าอียิปต์

วีซ่าอียิปต์แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ วีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่าธุรกิจ โดยแบ่งย่อย ๆ เป็น 3 รูปแบบ
– Single สามารถเข้า-ออกได้เพียง 1 ครั้ง
– Double สามารถเข้า-ออกได้ 2 ครั้ง
– Multiple สามารถเข้า-ออกได้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ส่วนใหญ่จะถูกอนุมัติเป็นแบบธุรกิจ
อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการเข้า-ออก ประเทศอียิปต์

วีซ่าท่องเที่ยวอียิปต์

รายละเอียดเอกสาร

เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าอียิปต์นั้นเหมือนการทำวีซ่าทั่วไป ควรเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนเดินทางไปยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตอียิปต์ประจำประเทศไทย..

 • แบบคำร้องขอวีซ่า
 • Passport เล่มจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าแรก
  (กรณีมี Passport เล่มเก่าให้แนบมาด้วย)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นฉากหลังขาว (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 • หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
 • กรณีเป็นเจ้าของกิจการให้แสดงหนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือใบทะเบียนการค้า
 • กรณีเป็นนักเรียน ต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
 • หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ได้เดินทางกับพ่อ-แม่ ต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางจากพ่อ-แม่ ที่ออกให้โดยราชการและต้องระบุชื่อ-นามสกุลผู้ที่เด็กเดินทางด้วยไว้อย่างชัดเจน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) ตัวจริงพร้อมสำเนา
 • สำเนาทะเบียนสมรส – ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
 • ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับที่ระบุวันเดินทางไว้อย่างชัดเจน
 • ใบจองที่พักที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • ประกันการเดินทาง
 • โปรแกรมการเดินทางทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 

เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าอียิปต์สำหรับเด็ก

รายละเอียดเอกสาร

 • หนังสือเดินทาง : ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
 • รูปถ่ายภาพสี ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบสูติบัตร และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • จดหมายรับรองจากทางสถาบันการศึกษา : หรือ สำเนาบัตรนักเรียน หรือ หน้าสมุดพก
 • หนังสือยินยอมจากอำเภอ : กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศกับ บิดา และ มารดา
 • แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ  1 ชุด
 • ตั๋วเครื่องบินตัวจริง ไป – กลับ
 • ใบจองโรงแรม / ที่พัก

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าธุรกิจอียิปต์ 

รายละเอียดเอกสาร

 • แบบคำร้องขอวีซ่า
 • Passport เล่มจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าแรก
  (กรณีมี Passport เล่มเก่าให้แนบมาด้วย)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นฉากหลังขาว (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 • หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
 • กรณีเป็นเจ้าของกิจการให้แสดงหนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือใบทะเบียนการค้า
 • จดหมายเชิญจากบริษัทที่ประเทศอียิปต์ ใช้ตัวจริงพร้อมสำเนา
 • หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว
 • ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) ตัวจริงพร้อมสำเนา
 • สำเนาทะเบียนสมรส – ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
 • ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับที่ระบุวันเดินทางไว้อย่างชัดเจน
 • ใบจองที่พักที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • ประกันการเดินทาง

หมายเหตุ : เพราะปกติการยื่นวีซ่าอียิปต์ต้องรอเป็นเดือน แต่ทำวีซ่ากับเราแต่เราสามารถยื่นด่วนให้คุณได้ภายใน

3-4 วันได้

บริการของเรา

เราบริการทั้งแบบยื่นด่วนและยื่นธรรมดา  ไม่ว่าคุณจะอยู่ในกรุงเทพ หรือต่างจังหวัดเราพร้อมดูแลคุณ

ลูกค้าสามารถ สอบถาม ขอคำปรึกษาข้อมูลฟรี 

ไม่ว่าคุณ

 • ยื่นด่วน  ยื่นธรรมดา  
 • เดินทางอาทิตย์นี้ เดินทางเดือนหน้า 
 • เดินทางคนเดียว หรือเป็นกลุ่ม
 •  ยื่นแทนเจ้านาย ให้เราช่วยคุณ
 • ยื่นคนต่างชาติ

สถานที่ท่องเที่ยวประเทศอียิปต์ที่น่าไป

Credit Photo : https://www.yingpook.com/